Regulamin – internet

 

Regulamin Publicznego Punktu
Dostępu do Internetu

w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Trzcinicy

 

1.      Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne.

2.      Prawo do korzystania z Internetu mają osoby, które zarejestrowano w zeszycie „Internautów” na podstawie dokumentu tożsamości (wpis obejmuje: imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania, zawód, rodzaj wyszukiwanej informacji).

3.      Zarówno uaktywnienie jak i zakończenie połączenia z Internetem dokonywane jest w obecności bibliotekarza.

4.      Połączenie z Internetem służy celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.

5.      Użytkownikowi zabrania się:

      a) instalowania oprogramowania oraz dokonywania zamian w konfiguracji zainstalowanego na dysku lokalnym komputera

      b) ściągania z Internetu plików bez uzgodnienia z bibliotekarzem

      c) wykorzystywania Internetu do:

          - wyszukiwania stron naruszających prawo (przemocy, pornografii),

          - wyszukiwania informacji o treściach obrażających uczucia innych,

          - wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,

          - uruchomianie gier komputerowych

6.      Bibliotekarz na życzenie użytkownika udziela instrukcji dotyczącej wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych.

     Poszukiwanie prowadzi samodzielnie użytkownik.

7.   Wyniki poszukiwań użytkownicy mogą zapisywać na nowe nośniki.

8.      Pracownicy biblioteki mają prawo nadzorować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad Regulaminu następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

9.      Czas sesji przy komputerze ustala bibliotekarz.

10.  W trakcie pracy przy komputerze obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

11.  W przypadku z niewłaściwego korzystania z komputerów, Internetu i programów użytkownik ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszty naprawy.

12.  Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z komputerów znajdujących się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki.

13.  Wydruki (zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.): opłata za wydruk pracy własnej, informacji zaczerpniętych z Internetu, z baz danych i katalogów komputerowych:

 Ksero/wydruk czarno-biały jednostronny A4 ……………………………… 0,30 zł

Wydruk czarno-biały jednostronny A3 ……………………………………….. 0,60 zł

Ksero/wydruk kolorowy tekstu jednostronny A4 ………………………… 1,50 zł

Ksero/wydruk kolorowy obrazu/zdjęcia jednostronny A4 …………….. 3,00 zł

Wydruk kolorowy tekstu jednostronny A3 …………………………………. 3,50 zł

Wydruk kolorowy obrazu/zdjęcia jednostronny A3 ……………………….8,00 zł

14.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2011 roku.


Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzcinicy

 

Dodaj komentarz