O projektach dla mieszkańców obszarów wiejskich rozmawiano w Szwecji

Szwecja_2 (2)W dniach od  15.06 do 21.06.2019 r. Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy,  przewodnicząca Rady Stowarzyszenia LGD  Wrota Wielkopolski w Baranowie na zaproszenie Grzegorza Grzunki prezesa Stowarzyszenia, uczestniczyła w wizycie studyjnej w Szwecji. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Sieci LGD (organizatora wizyty), eksperci z Urzędów Marszałkowskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Celem wizyty studyjnej w Szwecji było przybliżenie jej uczestnikom doświadczeń szwedzkich LGD związanych z: aktywizacją mieszkańców wsi, zarządzaniem projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, przy wykorzystaniu wielofunduszowego mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Program wizyty studyjnej został tak skonstruowany, aby pokazać jej uczestnikom komplementarność podejmowania działań, finansowanych z różnych funduszy UE w ramach wielofunduszowych lokalnych strategii rozwoju, która pozwala efektywniej wpływać LGD na rozwój społeczno-gospodarczy objętego obszaru wiejskiego (wsi, gminy).

Szwecja_2 (2)Renata Gość – dyrektor GBP w Trzcinicy z przedstawicielami szwedzkiego LAG

Po zwiedzeniu Sztokholmu, w kolejnym dniu wizyty zostały grupie z Polski zaprezentowane projekty realizowane na obszarze Wysokiego Wybrzeża (Lövvik, Mannaminne) związane z aktywizacją mieszkańców wsi, rozwojem obszarów wiejskich oraz projekty realizowane z zakresu dziedzictwa kulturowego i kultury (Mannaminne). Następny dzień wizyty studyjnej w Szwecji był związany z prezentacją doświadczeń związanych z zarządzaniem projektami dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów wynikających z RLKS. Uczestnicy wyjazdu poznali projekty zrealizowane na obszarze LGD Mittland Plus. Natomiast 19 czerwca w Högbo bruk uczestnicy wyjazdu zapoznali się z projektami realizowanymi przez LAG Gästrikebygden.
Każdy dzień wyjazdu składał się z prezentacji szwedzkiej LGD w formie wykładu oraz warsztatów, wizyty w miejscach realizacji projektów dofinansowanych przez goszczące grupy oraz dyskusji podsumowującej. Przedstawiciele szwedzkich LGD w swoich wykładach nie tylko przedstawili zrealizowane projekty, ale przede wszystkim: rys historyczny obszaru  wskazując na problemy, z którymi spotkały się ich grupy przygotowując swoje strategie do obecnego okresu programowania, sposobu zaangażowania społeczności lokalnej w jej opracowanie, a obecnie również w jej wdrażanie, monitorowanie. W trakcie dyskusji podsumowujących każdy dzień uczestnicy wyjazdu mogli odnieść się praktycznie do zdobytej wiedzy, przedstawić możliwości zaimplementowania poznanych rozwiązań na własnym obszarze, czy też zastanowić się nad możliwymi do podjęcia działaniami aby w kolejnym okresie programowania można było zastosować poznane rozwiązania. Wyjazd studyjny do Szwecji został sfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szwecja_2 (1)Renata Gość – dyrektor GBP w Trzcinicy z przedstawicielami szwedzkiego LAG