DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminna Biblioteka Publiczna  w Trzcinicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.
Data publikacji strony internetowej: 2010-12-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Gość – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, biblioteka@trzcinica.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 33 22 083. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .
Dostępność architektoniczna
1. Wejście do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy (ul. Szkolna 2C) znajduje się przy ulicy Szkolnej.
2. Główne wejście dostępne jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
3. W budynku znajdują się poziomy: parter i piętro.
Punkt przyjęć interesantów Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy znajduje się na parterze budynku przy ul. Szkolnej 2C. Na parterze tego budynku znajdują się toalety.
4. Na parkingu przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5. Osoby niewidome posiadają prawo wstępu z psem asystującym.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw w naszym urzędzie:
Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy. Warunek – osoba ta musi  mieć  co najmniej 16 lat.
Może skontaktować się z ośrodkiem poprzez:
- wysłanie e-maila pod adres: biblioteka@trzcinica.com.pl
- przesłanie faksu pod nr 62 33 22 083
- pocztą tradycyjną na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy, ul. Szkolna 2C, 63-620 Trzcinica
- poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej www.epuap.gov.pl
Wizytę osobistą należy zgłaszać wcześniej. Prosimy o kontakt celu umówienia terminu wizyty.
Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15.30  będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e- maila lub faksu. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej, będącej osobą niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.